Ogłoszenia

W związku z wdrożeniem projektu pt.: „Wzrost potencjału rozwojowego firmy poprzez inwestycje w zakup środków trwałych” realizowanego w ramach Działania III.6, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, zwiększyliśmy dotychczasowy zakres oferowanych usług oraz udoskonaliliśmy dotychczas oferowane usługi.

Nowe usługi w naszej ofercie obejmują:

  • Skarpowanie i profilowanie powierzchni skarp drogowych
  • Profilowanie powierzchni nasypów oraz pryzm
  • Wykonawstwo sztucznych zbiorników i stawów
  • Czyszczenie stawów, odmulanie powierzchni dna
  • Konserwacja, czyszczenie i udrażnianie przydrożnych rowów odwadniających
  • Rozładunek i przeładunek ciężkich materiałów budowlanych

Zmiany w dotychczasowych usługach:

  • Wykopy liniowe –dzięki wdrożeniu projektu do ponad 6,3 m głębokości
  • Wykopy wielko metrażowe o jeszcze większej powierzchni dna wykopu oraz jeszcze większej głębokości niż dotychczas. Znacznemu usprawnieniu ulegnie również prędkość wykonywania takich wykopów.
  • Rozbiórki budynków mieszkalnych –rozbiórki budynków do 4 kondygnacji naziemnych, oraz znaczne usprawnienie przebiegu prac rozbiórkowych.
  • Wyburzenia budynków przemysłowych i usługowych do ponad 11m, dodatkowo zostanie usprawniony przebieg prac przy takich rozbiórkach dzięki zastosowanemu osprzętowi.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

ue

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa